Ansökan om medlemsskap i SAD

Utdrag ur SAD´s stadgar:

§3

"Medlem Föreningen är i första hand en organisation för alkohol- och drogforskare. Även personer som är aktiva professionella informatörer i alkohol- och drogfrågor eller som av annan särskild anledning har professionellt intresse av att följa den aktuella utvecklingen inom alkohol- och drogforskningen, skall ha möjlighet att bli medlemmar. Medlemskap erhålles efter beslut av föreningens styrelse. Härvid erhålls medlemskap i riksföreningen såväl som tillhörighet till lokalavdelning.

Ansökan om medlemskap skall stödjas av två medlemmar.

Medlem skall erlägga den av årsmötet fastställda årsavgiften......"

Årsavgiften är avgiften 200 kronor.