Webbenkät till personal i missbruks- och beroendevården

SORAD har under en tid skickat inbjudningar till personal i missbruks- och beroendevården om att delta i vårt forskningsprojekt genom att besvara en webbenkät.
Frågorna rör det dagliga arbetet, vad som fungerar bra eller är problematiskt i hur arbetet organiseras och styrs, och frågor om hur arbetet kan förbättras. Frågorna bygger på en djupstudie i några kommuner, regioner och organisationer och har inte ställts tidigare. Vi kan då få viktig och ny kunskap!
 
Enkäten stängs snart och vi skickar nu ut info för spridning till målgruppen en sista gång. Vi hoppas att du kan hjälpa oss att nå ut till de alkohol- och drogterapeuter, behandlare, läkare, psykologer, sjuksköterskor, socialsekreterare och andra som arbetar med personer med missbruks- och beroendeproblem genom att vidarebefordra denna inbjudan till personer i ditt nätverk som arbetar i den dagliga verksamheten med klienter/patienter. Vi har hittills fått flest svar från kommunala verksamheter och ännu fler möjliggör bättre jämförelser mellan kommuner som valt olika sätt att ordna med missbruksvården. Vi hoppas nu att fler vill delta från regionernas beroendevård och från privata och idéburna utförare. Vi kan då ge en bättre bild av arbetssituationen i olika slags organisationer som arbetar under olika förutsättningar. Enkäten riktas ej till anställda inom SiS eller Kriminalvården.
 
Vi är glada för de svar som vi hittills har fått! De visar bland annat att många är motiverade, engagerade och nöjda med möjligheten att påverka sitt arbete. Enhetens ekonomi kan däremot vara problematisk. Dokumentationen tar tid men kan vara användbar. Det finns blandade uppfattningar om vilken roll privata och ideella aktörer bör ha inom missbruks- och beroendevården och om den är organiserad på ett sätt som passar personer med missbruk/beroende.
 
Webbenkäten, info om deltagande och forskningsprojektet finns på www.su.se/publichealth/websurvey2019. Enkäten är öppen t.o.m. 2 juni. Enskilda personer/enheter kommer inte att kunna identifieras i resultatredovisningen. Att vi frågar efter region/kommun i enkäten är pga. att vi i analyserna kommer att se på skillnader mellan olika slags områden (befolkningsunderlag osv.).
 
Kontakta forskningsledare docent Jessica Storbjörk om du har några frågor!
Phone: +46 (0)8-16 146
E-post: jessica.storbjork [at] su.se