Om Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning

Här kan du läsa om Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD), ta del av vår historia.
Kontakt: hör av dig till någon i styrelsen.

Vi främjar forskningen!

Föreningens verksamhet syftar till att främja forskning om alkohol och andra beroendeframkallande medel i Sverige genom:

  • att verka för en vetenskaplig syn på alkohol- och narkotikabrukets konsekvenser för individ och samhälle,
  • att förmedla kontakter och information mellan forskare såväl inom som mellan olika discipliner och på såväl nationell som internationell nivå,
  • att verka för en samordning och kontinuitet i forskningen samt tillvarata och bevaka forskningsintressen,
  • att stimulera till tvärvetenskaplig forskning,
  • att stimulera nyrekrytering av forskare till forskningsområdet,
  • att verka för att forskningsresultat blir kända och vederhäftigt utnyttjade som underlag för diskussioner och beslut som rör forskning, information samt förebyggande och behandlande åtgärder,
  • att verka för att lokal verksamhet bedrivs.

Årsmötet organiseras i form av en två-dagarskonferens senare delen av året, där programmet sammanställs för att belysa ett aktuellt forskningstema med samhällsrelevans. Föreningen är i första hand en organisation för alkohol- och drogforskare. Även personer som är aktiva professionella informatörer i alkohol- och drogfrågor eller som av annan särskild anledning har professionellt intresse av att följa den aktuella utvecklingen inom alkohol- och drogforskningen, skall ha möjlighet att bli medlemmar.

Medlemskap erhålles efter beslut av föreningens styrelse. Härvid erhålls medlemskap i riksföreningen såväl som tillhörighet till lokalavdelning. SAD består av sex lokalavdelningar. Ansökan om medlemskap skall stödjas av två medlemmar. Avgiften för medlem är 200 kr per kalenderår.

Kontakt webbredaktör