Om Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning

Här kan du läsa om Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD), ta del av vår historia och hör gärna av dig till oss i styrelsen om du undrar över något.

Vi främjar forskningen!

Föreningens verksamhet syftar till att främja forskning om alkohol och andra beroendeframkallande medel i Sverige genom:

  • att verka för en vetenskaplig syn på alkohol- och narkotikabrukets konsekvenser för individ och samhälle,
  • att förmedla kontakter och information mellan forskare såväl inom som mellan olika discipliner och på såväl nationell som internationell nivå,
  • att verka för en samordning och kontinuitet i forskningen samt tillvarata och bevaka forskningsintressen,
  • att stimulera till tvärvetenskaplig forskning,
  • att stimulera nyrekrytering av forskare till forskningsområdet,
  • att verka för att forskningsresultat blir kända och vederhäftigt utnyttjade som underlag för diskussioner och beslut som rör forskning, information samt förebyggande och behandlande åtgärder,
  • att verka för att lokal verksamhet bedrivs.

Årsmötet organiseras i form av en två-dagarskonferens senare delen av året, där programmet sammanställs för att belysa ett aktuellt forskningstema med samhällsrelevans. Föreningen är i första hand en organisation för alkohol- och drogforskare. Även personer som är aktiva professionella informatörer i alkohol- och drogfrågor eller som av annan särskild anledning har professionellt intresse av att följa den aktuella utvecklingen inom alkohol- och drogforskningen, skall ha möjlighet att bli medlemmar.

Medlemskap erhålles efter beslut av föreningens styrelse. Härvid erhålls medlemskap i riksföreningen såväl som tillhörighet till lokalavdelning. SAD består av sex lokalavdelningar. Ansökan om medlemskap skall stödjas av två medlemmar. Avgiften för medlem är 200 kr per kalenderår.

Som medlem har man också möjlighet att prenumerera på Alkohol & Narkotika och Nordisk Alkohol tidskrift till reducerat pris.

Kontakt webbredaktör