Styrelse 2020

Elisabet Jerlhag Holm
Vice ordförande
Med. dr. och docent, Göteborgs Universitet. Arbetar som forskare vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för Farmakologi. Elisabet undersöker om de hormoner som reglerar födointag/aptit, såsom ghrelin och GLP-1, också kan vara av vikt för belöning och beroende. Hon arbetar translationellt då de pre-kliniska fynden verifieras i human genetiska studier. Målet är att identifiera nya farmakologiska måltavlor för behandling av beroende.

PhD and associate professor, University of Gothenburg. Works as a researcher at the department of pharmacology, Institute of Neuroscience and Physiology. Elisabet investigates the role of appetite regulator peptides, such as ghrelin and GLP-1, for reward and addictive disorders. She works translational since the preclinical studies are verified in human genetic studies.The long term goal is to identify novel treatment targets for addictive disorders

E-post
Anders Hammarberg
Ordförande
Med. dr, Karolinska Institutet. Arbetar som forskare vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet. Disputerade vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap med avhandlingen ”Studies on Acamprosate for the Treatment of Alcohol Dependence” 2009. Arbetar för närvarande med att utveckla och utvärdera metoder för att engagera och behandla alkoholberoende individer tidigare i beroendeutvecklingen. Annat forskningsområde är betydelsen av preventionsinsatser för intravenösa missbrukare för droganvändning, fysisk och psykisk hälsa samt livskvalitet.
Lotfi Khemiri
Ledamot - SAD Stockholm
ST-läkare vid Beroendecentrum Stockholm. Med. Dr, disputerade vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet 2019.
Avhandlingen ("Cognitive Deficits in Alcohol Use Disorder: Etiology and Treatment) handlade om orsaker och behandling av kognitiva svårigheter hos patienter med alkoholberoende.
Arbetar nu som post-doc forskare på Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik på Karolinska Institutet varvat med klinisk tjänstgöring som ST-läkare. 
E-post
Nitya Jayaram Lindström
Suppleant - SAD Stockholm
Mats Ramstedt
Ledamot - CAN
Fil. dr. och docent i sociologi, Stockholms Universitet. Arbetar som forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) och som senior forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Forskar om alkohol och drogvanor och dess negativa konsekvenser ur ett befolkningsperspektiv. Ett central forskningstema har varit den s.k. totalkonsumtionsmodellen och i vilken utsträckning totalkonsumtionen av alkohol är kopplad till omfattningen av alkoholproblem i olika populationer. Under senare år har alkoholens s.k. andrahandsskador stått i fokus dvs. de problem som drabbar personer som befinner sig i närheten av de som dricker mycket alkohol.
E-postHemsida
Daniel Carlryd
Suppleant - CAN

Arbetar som samordnare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 

Andrea Capusan
Ledamot - SAD Östra
Med dr vid Linköpings Universitet, specialist i psykiatri. Arbetar som Öl på Beroendeenheten på Psykiatriska Kliniken i Linköping. Huvudsakligt forskningsintresse rör kopplingen mellan psykisk sjukdom och beroende, särskilt olika aspekter som påverkar den starka samsjukligheten mellan ADHD och substansbruksyndrom. Min avhandling (2016) handlade om genetiska och miljömässiga aspekter vid samsjukligheten mellan ADHD drag i befolkningen med olika typer av substansbruk (såsom narkotikamissbruk, alkoholberoende) samt med hetsätning.
Bodil Monwell
Suppleant - SAD Östra

Bodil Monwell är

Magnus Israelsson
Ledamot och kassör - SAD Norra
Filosofie doktor i Socialt arbete. Arbetar som lektor vid avdelningen för Socialt arbete, Mittuniversitetet. Disputerade vid nämnda avdelning 2013 med avhandlingen ”Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk – omfattning, trender och mänskliga rättigheter”. Hans aktuella forskningsområde gäller en internationell översiktsstudie av resultat/utfall efter vård/behandlingsinsatser, givet i enlighet med lagar om tvångsvård, av vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblem.

PhD in Social Work. Lecturer at the Department of Social Work, Mid Sweden University. In 2013, at the Mid Sweden University, he defended his thesis ”International comparative studies of law on compulsory commitment to care of persons with substance use disorders – scope, trends and human rights”. His current focus of research is an international survey of results/outcomes of care/treatment, given in accordance with laws on compulsory care/treatment of adults with substance abuse or addiction problems.

Mer om Magnus
Robert Grahn
Suppleant - SAD Norra

Text kommer

Louise Adermark
Ledamot SAD Västra
Med. Dr och docent verksam vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Disputerade 2003 vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, GU, med en avhandling som utvärderade alkoholens effekter på hjärnans astrocyter. Forskar idag framförallt om neurofysiologiska och beteendemässiga förändringar orsakade av drogintag; hur dessa rubbningar bidrar till etableringen av beroendesjukdom, samt vilken typ av behandling som krävs för att återställa balansen.
Anna Söderpalm Gordh
Suppleant - SAD Västra
Fil.dr Anna Söderpalm Gordh, Docent vid institutionen för neurovetenskap vid Göteborgs Universitet. Arbetar på beroendekliniken i Göteborg. Disputerade 2000 med avhandlingen ”Taste hedonics and the intake of alcohol and food”. Har sedan dess arbetat vid University of Michigan, University of Chicago och UCLA i USA. Hon har under många år arbetat med subjektiva effekter av alkohol men arbetar idag främst med både klinisk behandlings- och experimentell spelberoendeforskning.
Mathias Hallberg
Ledamot - SAD Mellansverige
Mathias Hallberg, Farmacie doktor, docent i farmakologi och sedan 2016 professor i molekylär beroendeforskning vid Uppsala universitet. Disputerade 2005 på Farmaceutiska fakulteten med avhandlingen “Anabolic androgenic steroids; Effects on neuropeptide systems in the rat brain”. Min forskningsgrupp bearbetar frågeställningar som rör olika drogers effekt på CNS. Speciellt studeras hur regioner viktiga för kognitiva funktioner påverkas. Vi är vidare engagerade i tidiga läkemedelsutvecklingsprojekt där målet är framtagning av nya kognitionsförstärkare avsedda för, att i ett längre perspektiv möjligtvis kunna reversera droginducerade skador, såsom kognitiv nedsättning.
Alfhild Grönblad
Suppleant - SAD Mellansverige
Farm. dr., Uppsala Universitet. Arbetar som forskare vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala Universitet. Disputerade 2013 vid Uppsala Universitet med avhandlingen titeln ”Growth hormone and Anabolic Androgenic Steroids; Effects on Neurochemistry and Cognition”. Nuvarande forskningsintressen omfattar bland annat drogers effekter på hjärnan, med särskild inriktning mot inlärning och minne, samt forskning kring förmågan att reversera drog-inducerade skador i hjärnan.
Helena Hansson
Ledamot - Malmö/Lund
Helena Hansson, socionom och med dr. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap i ämnet psykiatri, behandlingsforskning. Universitetslektor och forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet, sedan januari 2012. Tidigare anställd vid klinisk alkoholforskning vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Forskningsområdet är kvalitetssäkring och utvärdering av behandlingsinsatser som ges till patienter med psykiatrisk problematik samt metodutveckling inom området förhållningssätt och möte med anhöriga till personer med en beroendeproblematik. Bland aktuella forskningsprojekt ingår metodutveckling och utvärdering av webbaserat interventionsprogram för ungdomar 15-19 år som vuxit upp med alkoholberoende föräldrar. Projekten drivs i samverkan med STAD; Centrum för Psykiatriforskning Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet.

Helena Hansson, social worker and PhD Senior Lecturer and Researcher Doctor of Medical Science, psychiatry/treatment research Lecturer and researcher at the School of Social Work, Lund University, since January 2012. Previously employed at the department of Clinical Alcohol Research at the Faculty of Medicine, Lund University. The area of research is quality assurance and evaluation of treatment provided to patients with psychiatric disorders. The work also includes development of methods to treat and interact with relatives of alcohol and substance abusers. Current research projects include method development and evaluation of web-based individual coping and alcohol-intervention program for children of parents with alcohol problems (programs for adolescents 15-19 years). The projects are run in collaboration with the STAD, Stockholm Centre for Psychiatry Research and Education Stockholm County Council Health Care Provision/Karolinska Institutet.

Sofia Eberhard
Suppleant - Malmö/Lund

Kommer snart

Frans Schlyter
Adjungerad, webbredaktör

Frans Schlyter har arbetat på kriminalvårdens huvudkontor med bl.a. alkohol och andra droger. Tog initiativ till utvecklandet av DUDIT.
Arbetade även med ASI (Addiction Severity Index) inom kriminalvården.