SAD:s styrelse 2021/22

Louise Adermark

Ordförande

Med. dr och docent verksam vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Disputerade 2003 vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, GU, med en avhandling som utvärderade alkoholens effekter på hjärnans astrocyter. Forskar idag framförallt om neurofysiologiska och beteendemässiga förändringar orsakade av drogintag; hur dessa rubbningar bidrar till etableringen av beroendesjukdom, samt vilken typ av behandling som krävs för att återställa balansen.

Helena Hansson

Vice ordförande

Socionom och med dr. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap i ämnet psykiatri, behandlingsforskning. Universitetslektor och forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet, sedan januari 2012. Tidigare anställd vid klinisk alkoholforskning vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Forskningsområdet är kvalitetssäkring och utvärdering av behandlingsinsatser som ges till patienter med psykiatrisk problematik samt metodutveckling inom området förhållningssätt och möte med anhöriga till personer med en beroendeproblematik. Bland aktuella forskningsprojekt ingår metodutveckling och utvärdering av webbaserat interventionsprogram för ungdomar 15-19 år som vuxit upp med alkoholberoende föräldrar. Projekten drivs i samverkan med STAD; Centrum för Psykiatriforskning Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet.

Martin Kåberg

Ledamot- SAD Stockholm

Nitya Jayaram Lindström

Suppleant – SAD Stockholm

Venenatis nec convallis magna, eu congue velit. Aliquam tempus mi nulla porta luctus. Sed non neque at lectus bibendum blandit. Duis enim elit, porttitor id feugiat at, blandit at erat. Proin varius libero sit amet tortor volutpat diam laoreet.

Mats Ramstedt

Ledamot – CAN

Fil. dr. och docent i sociologi, Stockholms Universitet. Arbetar som forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) och som senior forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Forskar om alkohol och drogvanor och dess negativa konsekvenser ur ett befolkningsperspektiv. Ett central forskningstema har varit den s.k. totalkonsumtionsmodellen och i vilken utsträckning totalkonsumtionen av alkohol är kopplad till omfattningen av alkoholproblem i olika populationer. Under senare år har alkoholens s.k. andrahandsskador stått i fokus dvs. de problem som drabbar personer som befinner sig i närheten av de som dricker mycket alkohol.

Daniel Carlryd

Suppleant – CAN

Arbetar som samordnare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) .

Andrea Capusan

Suppleant SAD-Östra

Med dr vid Linköpings Universitet, specialist i psykiatri. Arbetar som Öl på Beroendeenheten på Psykiatriska Kliniken i Linköping. Huvudsakligt forskningsintresse rör kopplingen mellan psykisk sjukdom och beroende, särskilt olika aspekter som påverkar den starka samsjukligheten mellan ADHD och substansbruksyndrom. Min avhandling (2016) handlade om genetiska och miljömässiga aspekter vid samsjukligheten mellan ADHD drag i befolkningen med olika typer av substansbruk (såsom narkotikamissbruk, alkoholberoende) samt med hetsätning.

Vakant

Suppleant SAD-Östra

Camilla Carpholt

Ledamot- SAD Norra

Jag är utbildad socionom inriktning socialpedagogik och sedan 2019 doktorand på 50% vid  Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet och FoU Västernorrland.  I mitt doktorandarbete kommer jag att lyfta fram relevanta frågeställningar som bygger på personens och socialtjänstens behov när det gäller att skapa förutsättningar för en sammanhållen insatsprocess för personer med missbruk i kombination med psykisk och/eller kognitiv funktionsnedsättning. Projektet planeras och genomförs i samarbete med Västernorrlands län socialtjänster och brukarråd i syfte att stärka den klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Utöver mitt doktorandarbete är jag på 50% utvecklingssamordnare vid kommunförbundet Västernorrland. I den rollen arbetar jag bl. a med att bistå kommunerna i Västernorrland med remissvar, processtöd i aktuella utvecklingsprocesser, omvärldsbevakning samt dialog med nationella aktörer inom områdena missbruk- och beroende samt psykisk hälsa.

Wossenseged Jemberie

Suppleant – SAD Norra

Doktorand vid Umeå universitet. Utbildad klinisk dietist och MPH (Medicine Masterexamen i folkhälsovetenskap). Forskningsområdet är psykisk ohälsa, skadligt
bruk och beroende bland äldre personer. Använder flera registerdatabaser till att identifiera typologier, förlopp och hälsoutfall förknippade med substansanvändning, och kvalitativa data för att undersöka erfarenhet av alkoholproblem, återhämtning och åldrande.

Anna Söderpalm Gordh

Suppleant SAD-Västra

Fil.dr Anna Söderpalm Gordh, Docent vid institutionen för neurovetenskap vid Göteborgs Universitet. Arbetar på beroendekliniken i Göteborg. Disputerade 2000 med avhandlingen ”Taste hedonics and the intake of alcohol and food”. Har sedan dess arbetat vid University of Michigan, University of Chicago och UCLA i USA. Hon har under många år arbetat med subjektiva effekter av alkohol men arbetar idag främst med både klinisk behandlings- och experimentell spelberoendeforskning.

Kristina Berglund

Suppleant SAD-Västra

Kristina Berglund, docent är forskare och lektor inom beroendepsykologi. Hennes forskningsområde rör psykologin som är relaterad till utveckling av beroendeproblematik men också hur psykologiska aspekter påverkar behandling, hos ungdomar och vuxna. Hon är föreståndare för centrumbildningen CERA (Center for Education and Research on Addiction) vid Göteborgs Universitet. Hon leder också det. nationella nätverket för forskning om alkohol- och narkotikaprevention i arbetslivet (NADAL)

Alfhild Grönblad

Ledamot SAD-Mellansverige

Farm. dr., Uppsala Universitet. Arbetar som forskare vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala Universitet. Disputerade 2013 vid Uppsala Universitet med avhandlingen titeln ”Growth hormone and Anabolic Androgenic Steroids; Effects on Neurochemistry and Cognition”. Nuvarande forskningsintressen omfattar bland annat drogers effekter på hjärnan, med särskild inriktning mot inlärning och minne, samt forskning kring förmågan att reversera drog-inducerade skador i hjärnan.

Vakant

Suppleant SAD-Mellansverige

Med. dr

Björn Johnson

Ledamot – SAD södra

Professor i socialt arbete vid Malmö universitet.
Jag har disputerat i statsvetenskap vid Lunds universitet (2003), i min avhandling undersökte jag bland annat de politiska konflikterna om metadonbehandling i Sverige under 1960-, 1970- och 1980-talen. Därefter har jag bland annat forskat om svensk narkotikapolitik, behandling av opioidberoende, illegal läkemedelshantering, beroendevårdens organisering och anhörigproblematik. Under senare år har jag forskat om narkotikarelaterad dödlighet, alkohol- och drogprevention i skolor samt ungdomars som utsätter sina föräldrar för våld och kränkningar.

Jag undervisar om missbruk och beroende på socionomprogrammet och är kursansvarig för en fördjupningskurs om läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO).Redigera biografi

Emma Claesdotter-Knutsson

Suppleant – SAD södra

Med dr, Docent  vid Lunds Universitet, specialist i barn och ungdomspsykiatri. Arbetar som Öl på BUP Region Skåne. Huvudsakligt forskningsintresse rör gaming och gambling hos unga samt kopplingen mellan beroende och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bedriver också forskning avseende internetbaserade behandlingar inom barn och ungdomspsykiatrin samt forskning med  rättspsykiatrisk inriktning.

Anders Hammarberg

Adjungerad kassör

Docent i klinisk beroendeforskning vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap/Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet/SLSO. Driver forskningsprojekt inom följande områden: Utveckla och utvärdera psykologiska behandlingsmetoder för alkoholberoende; Stödprogram för närstående till personer med beroendeproblem; Sprida behandling för alkoholproblem inom andra sektorer såsom primärvård och psykiatri; Internet-program; Preventionsinsatser för personer som injicerar droger.

Frans Schlyter

Adjungerad, webbredaktör

Frans Schlyter, jur kand,  har arbetat på utvecklingsenheten på kriminalvårdens huvudkontor med bl.a. alkohol och andra droger.
Tog initiativ till utvecklandet av DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test). Arbetade även inom kriminalvården med ASI (Addiction Severity Index).