Styrelse 2018

Elisabet Jerlhag Holm
Ordförande
Med. dr. och docent, Göteborgs Universitet. Arbetar som forskare vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för Farmakologi. Elisabet undersöker om de hormoner som reglerar födointag/aptit, såsom ghrelin och GLP-1, också kan vara av vikt för belöning och beroende. Hon arbetar translationellt då de pre-kliniska fynden verifieras i human genetiska studier. Målet är att identifiera nya farmakologiska måltavlor för behandling av beroende.

PhD and associate professor, University of Gothenburg. Works as a researcher at the department of pharmacology, Institute of Neuroscience and Physiology. Elisabet investigates the role of appetite regulator peptides, such as ghrelin and GLP-1, for reward and addictive disorders. She works translational since the preclinical studies are verified in human genetic studies.The long term goal is to identify novel treatment targets for addictive disorders

E-post
Nitya Jayaram-Lindström
Vice ordförande
Med. dr, Karolinska Institutet. Arbetar som klinisk forskarassistent vid KI. Disputerade på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap KI 2007 med avhandlingen ” Evaluation of Naltrexone for the treatment of Amphetamine Dependence”. Erhöll Torgny Wännströms pris för bästa avhandling inom folkhälsa vid medicinsk fakultet i Sverige. Har fortsatt intresserat sig av utveckling av ny behandling för amfetamin och alkoholberoende individer.
E-post
Johanna Gripenberg
Suppleant - Stockholm
Med. dr, Karolinska Institutet. Arbetar som chef, forskare och forskargruppsledare vid STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet. Disputerade vid Institutionen för Folkhälsovetenskap med avhandlingen ”Drug Use at Licensed Premises: Prevalence and Prevention” 2012. Arbetar med att utveckla, implementera och utvärdera alkohol-, narkotika- och dopningspreventiva interventioner såsom Ansvarsfull Alkoholservering, Krogar mot Knark och Fotboll utan Fylla.
E-post
Anders Hammarberg
Ledamot - Stockholm
Med. dr, Karolinska Institutet. Arbetar som forskare vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet. Disputerade vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap med avhandlingen ”Studies on Acamprosate for the Treatment of Alcohol Dependence” 2009. Arbetar för närvarande med att utveckla och utvärdera metoder för att engagera och behandla alkoholberoende individer tidigare i beroendeutvecklingen. Annat forskningsområde är betydelsen av preventionsinsatser för intravenösa missbrukare för droganvändning, fysisk och psykisk hälsa samt livskvalitet.
Håkan Leifman
Ledamot - CAN
Direktör för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Har arbetat med alkohol- och narkotikafrågor i drygt 20 år med fokus på socialepidemiologi och prevention med fokus på alkohol. Varvat tid mellan forskning och arbete på departement. Sedan 2006 först som chef på STAD och sedan dec 2011 som direktör för CAN. Disputerade 1996 i sociologi med avhandlingen Perspectives on alcohol prevention.Har ägnat mycket tid åt att följa svenska folkets dryckesvanor och att utveckla metoder för att beräkna den totala alkoholkonsumtion. För närvarande ägnas ungdomars ANDT-vanor stort utrymme genom de årliga undersökningar av skolelevers drogvanor som CAN genomför.
E-postHemsida
Annika Thorsell
Ledamot - Linköping
Lektor i experimentell psykiatri vid Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Linköpings Universitet. Disputerade år 2000 med en avhandling i molekylär psykiatri vid Karolinska Institutet, Stockholm, fokuserande på djurmodeller av stress- och ångestrelaterade beteenden. Forskningen riktar sig emot miljö- och arvinteraktioner och hur de bidrar till risk för utveckling av beroendetillstånd samt att arbeta translationellt med utveckling av nya behandlingar för beroendetillstånd.
Mia Sundelin
Suppleant - CAN
Arbetar som samordnare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) med lokalt/regionalt ANDT-förebyggande arbete. Genom kartläggningar av konsumtion, skadeutveckling och insatser genomförs ett strukturerat förändringsarbete i kommuner och regioner genom ILFA-modellen (Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete)
Kristina Berglund
Ledamot - Göteborg
Docent i psykologi, vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Jag forskar om psykologiska faktorers betydelse vid alkoholberoende. Syftet med min forskning är att öka kunskapen om psykologiska mekanismer till varför ett alkoholberoende uppkommer, hur ett alkoholberoende gestaltar sig för olika människor och vilka konsekvenser det får för individen och dess omgivning. Jag undersöker också vilka effekter behandling ger för olika grupper av alkoholberoende individer. I am an associate professor in psychology at the department of psychology, University of Gothenburg. I do research on psychological mechanisms, important for the understanding of alcohol addiction. The aim of my research is to increase knowledge of the psychological mechanisms in the development of alcohol addiction and what the psychological consequences are for the individual with alcohol addiction and his or her environment. I also investigate the effects of alcohol treatment for different groups of individuals with alcohol addiction.
Annika Nordström
Ledamot - Umeå/Östersund
Socionom och med dr i psykiatri. Arbetar som forskningsledare vid FoU Välfärd, Region Västerbotten samt adj lektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Disputerade 2004 med en avhandling om schizofreni och våldbrott. Arbetar bland annat med metodstöd för tidiga interventioner och behandling. Aktuell forskning rör små kommuners särskilda förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö.
Magnus Israelsson
Suppleant och kassör - Umeå/Östersund
Filosofie doktor i Socialt arbete. Arbetar som lektor vid avdelningen för Socialt arbete, Mittuniversitetet. Disputerade vid nämnda avdelning 2013 med avhandlingen ”Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk – omfattning, trender och mänskliga rättigheter”. Hans aktuella forskningsområde gäller en internationell översiktsstudie av resultat/utfall efter vård/behandlingsinsatser, givet i enlighet med lagar om tvångsvård, av vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblem.

PhD in Social Work. Lecturer at the Department of Social Work, Mid Sweden University. In 2013, at the Mid Sweden University, he defended his thesis ”International comparative studies of law on compulsory commitment to care of persons with substance use disorders – scope, trends and human rights”. His current focus of research is an international survey of results/outcomes of care/treatment, given in accordance with laws on compulsory care/treatment of adults with substance abuse or addiction problems.

Mer om Magnus
Jenny Rangmar
Suppleant och sekreterare - Göteborg
Filosofie doktor i Psykologi. Arbetar på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Disputerade 2016 med avhandlingen Fetal alcohol syndrome in adulthood. Psychological, psychosocial, and neuropsychological aspects of life in individuals who were prenatally exposed to alcohol. Min forskning syftar till att ge fördjupad kunskap om vilka konsekvenser prenatal alkoholexponering kan få för vuxna personer. Framför allt studerar jag psykosocial och neuropsykologisk funktion hos vuxna med diagnosen fetalt alkoholsyndrom (FAS). PhD in Psychology. Works at the Department of Psychology at the University of Gothenburg. She defended her thesis in 2016 titled Fetal Alcohol Syndrome in adulthood. Psychological, psychosocial, and neuropsychological aspects of life in individuals who were prenatally exposed to alcohol. Her research aims to provide in-depth knowledge about the consequences of prenatal alcohol exposure in adulthood. More specifically she studies psychosocial and neuropsychological functioning in adults with a diagnosis of fetal alcohol syndrome (FAS).
Louise Adermark
Suppleant Göteborg
Med. Dr och docent verksam vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Disputerade 2003 vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, GU, med en avhandling som utvärderade alkoholens effekter på hjärnans astrocyter. Forskar idag framförallt om neurofysiologiska och beteendemässiga förändringar orsakade av drogintag; hur dessa rubbningar bidrar till etableringen av beroendesjukdom, samt vilken typ av behandling som krävs för att återställa balansen.
Andrea Capusan
Suppleant - Linköping
Med dr vid Linköpings Universitet, specialist i psykiatri. Arbetar på Psykiatriska Kliniken i Linköping som Öl på Beroendeenheten. Huvudsakligt forskningsintresse rör kopplingen mellan psykisk sjukdom och beroende, särskilt olika aspekter som påverkar den starka samsjukligheten mellan ADHD och substansbruksyndrom. Min avhandling (2016) handlade om genetiska och miljömässiga aspekter vid samsjukligheten mellan ADHD drag i befolkningen med lika typer av substansbruk (såsom narkotikamissbruk, alkoholberoende) samt med hetsätning, förekommer vid olika former av ätstörning men kan även ha vissa kopplingar till beteenden som liknar beroende (”matberoende”).
Mathias Hallberg
Suppleant - Uppsala/Västerås
Mathias Hallberg, Farmacie doktor, docent i farmakologi och sedan 2016 professor i molekylär beroendeforskning vid Uppsala universitet. Disputerade 2005 på Farmaceutiska fakulteten med avhandlingen “Anabolic androgenic steroids; Effects on neuropeptide systems in the rat brain”. Min forskningsgrupp bearbetar frågeställningar som rör olika drogers effekt på CNS. Speciellt studeras hur regioner viktiga för kognitiva funktioner påverkas. Vi är vidare engagerade i tidiga läkemedelsutvecklingsprojekt där målet är framtagning av nya kognitionsförstärkare avsedda för, att i ett längre perspektiv möjligtvis kunna reversera droginducerade skador, såsom kognitiv nedsättning.
Christina Nehlin Gordh
Ledamot - Uppsala/Västerås
Med dr vid Uppsala Universitet, socionom. Arbetar inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, främst med forsknings- och utvecklingsprojekt. Huvudsakligt forskningsintresse rör kopplingen mellan psykisk ohälsa och beroendeproblem, särskilt metoder för att förhindra utvecklingen av allvarliga beroendeproblem bland psykiatrins patienter och andra svaga grupper. Min avhandling (2012) handlade om sekundärprevention mot alkohol inom psykiatrin.
Alfhild Grönblad
Suppleant - Uppsala/Västerås
Farm. dr., Uppsala Universitet. Arbetar som forskare vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala Universitet. Disputerade 2013 vid Uppsala Universitet med avhandlingen titeln ”Growth hormone and Anabolic Androgenic Steroids; Effects on Neurochemistry and Cognition”. Nuvarande forskningsintressen omfattar bland annat drogers effekter på hjärnan, med särskild inriktning mot inlärning och minne, samt forskning kring förmågan att reversera drog-inducerade skador i hjärnan.
Anders Håkansson
Ledamot - Malmö/Lund
Leg läkare, med dr, Beroendecentrum Malmö och Avd för psykiatri, Lunds universitet. Forskar med inriktning på förlopp, dödlighet och behandling vid beroendetillstånd. Bland forskningsprojekten ingår behandlingsstudier vid heroinberoende och hos ungdomar med blandmissbruk, men också studier av missbruksmönster och psykiatriska problem i klinik och kriminalvård, samt dödlighetsforskning. Anders Håkansson är också vetenskaplig sekreterare för Svensk förening för beroendemedicin samt arbetar med utbildning av läkare och andra personalkategorier i beroendelära.
Helena Hansson
Suppleant - Malmö/Lund
Helena Hansson, socionom och med dr. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap i ämnet psykiatri, behandlingsforskning. Universitetslektor och forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet, sedan januari 2012. Tidigare anställd vid klinisk alkoholforskning vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Forskningsområdet är kvalitetssäkring och utvärdering av behandlingsinsatser som ges till patienter med psykiatrisk problematik samt metodutveckling inom området förhållningssätt och möte med anhöriga till personer med en beroendeproblematik. Bland aktuella forskningsprojekt ingår metodutveckling och utvärdering av webbaserat interventionsprogram för ungdomar 15-19 år som vuxit upp med alkoholberoende föräldrar. Projekten drivs i samverkan med STAD; Centrum för Psykiatriforskning Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet.

Helena Hansson, social worker and PhD Senior Lecturer and Researcher Doctor of Medical Science, psychiatry/treatment research Lecturer and researcher at the School of Social Work, Lund University, since January 2012. Previously employed at the department of Clinical Alcohol Research at the Faculty of Medicine, Lund University. The area of research is quality assurance and evaluation of treatment provided to patients with psychiatric disorders. The work also includes development of methods to treat and interact with relatives of alcohol and substance abusers. Current research projects include method development and evaluation of web-based individual coping and alcohol-intervention program for children of parents with alcohol problems (programs for adolescents 15-19 years). The projects are run in collaboration with the STAD, Stockholm Centre for Psychiatry Research and Education Stockholm County Council Health Care Provision/Karolinska Institutet.

Frans Schlyter
Adjungerad, webbredaktör
Pensionerad kriminalvårdare som arbetat på kriminalvårdens huvudkontor med bl.a. alkohol och andra droger.