Kategorier
Aktuellt

Stöd till forskning kring nikotinets beroendemekanismer

Grattis Louise!
Det finns idag fler tobaksanvändare i världen än någonsin tidigare, och många dör i förtid på grund av sin rökning.

En helt ny generation av tobaksanvändare rekryteras nu genom ”hälsosammare” tobaksfria nikotinprodukter, samtidigt som vår kunskap om hur tobaksfritt nikotin påverkar biologiska system fortfarande är begränsad. 

Docent Louise Adermark vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, har nu erhållit ett större forskningsanslag från Vetenskapsrådet för att kartlägga nikotinets beroendemekanismer på cellulär nivå, samt utvärdera nya behandlingsstrategier för att underlätta rökstopp.

Forskningsstödet är på tolv miljoner och det translationella* projektet kommer att pågå under sex år.

Louise Adermark

Grattis Louise!

* Translationell forskning innebär att resultatet från experimentell forskning överförs till vården för att ge patientnytta, eller att iaktagelser eller problem i vården ger upphov till nya forskningsidéer.